Op grond van de wet medezeggenschap onderwijs is aan iedere school een medezeggenschapsraad verbonden. Via de MR worden ouders en teamleden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van hun advies- dan wel instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan de directeur, die het bevoegd gezag vertegenwoordigt, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. De MR heeft instemmings- of adviesrecht ten aanzien van veel onderwerpen die in het medezeggenschapsraadreglement vastgelegd zijn op het gebied organisatorische, onderwijsinhoudelijke en personeelszaken.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Ouders die in de MR zitting nemen worden in principe via een verkiezing gekozen, behalve als er maar een beperkt aantal kandidaten is en een verkiezing niet nodig blijkt.

Geledingenraad personeel

VoorzitterJohannes Fleer
Algemeen lidLoes de Vries
Algemeen lidMarja Kramer-Visser

Geledingenraad ouders

Algemeen lidJoanne Post – de Boer
Algemeen lidJan van den Berg
Algemeen lidHein Kramer

Contact
Ongeveer éénmaal in de zes weken vergadert de MR over diverse zaken betreffende de school. Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de directeur. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR brengt verslag uit over de ontwikkelingen binnen de MR. Deze verslagen en notulen zijn te vinden op de website. Verder kunt u met de MR in contact treden door het aanspreken van één van de leden of door een mail te sturen naar mrzeeman@rehoboth.nu

GMR
De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin van alle scholen vallend onder Talent Primair een afvaardiging van ouders en leerkrachten zitting heeft. De GMR leden buigen zich gezamenlijk over bovenschoolse onderwerpen, onderwerpen die alle scholen aangaan. Het kan bijvoorbeeld gaan over langer termijn beleid, arbeidsomstandigheden en over hoe financiële middelen worden ingezet. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen geeft de GMR advies, zoals wettelijk is vastgesteld. De GMR kijkt daarbij naar het belang van de gehele organisatie. Een voorgenomen besluit wordt door het bestuur van Talent Primair eerst voorgelegd aan de GMR. Na ingewonnen advies dan wel verkregen instemming kan het bevoegd gezag een voorgenomen besluit bekrachtigen of intrekken of voorleggen (bij verschil van mening) aan de geschillencommissie. Ook kan de GMR ongevraagd advies geven aan het bestuur. Het bestuur is dan verplicht hierop te reageren.

Elk schooljaar legt de GMR haar verantwoording af in het jaarverslag. 

Vertegenwoordiging GMR 

Alie Loosman-Zwaan & Johannes Fleer


Notulen MR 2023-2024