Profilering van de Cornelis Zeemanschool

7 scholen van schoolvereniging Rehoboth

De Cornelis Zeemanschool is één van de 7 protestants christelijke basisscholen binnen de Rehoboth vereniging in Urk. De scholen binnen de vereniging hebben een eigen directeur en managementteam. Deze worden ondersteund door de Algemene Directie. De school bestaat uit  12 groepen en heeft een leerlingaantal van ongeveer 280  leerlingen, schooljaar 2021-2022.  Het managementteam van de Cornelis Zeemanschool bestaat uit een directeur, team coördinator en intern begeleider, die tevens onderbouw coördinator is. De directeur maakt deel uit van het directieberaad binnen de vereniging en de intern begeleider van het IB-netwerk. 

Als vereniging maakt schoolvereniging Rehoboth deel uit van het overkoepelende Samenwerkingsverband Noodoostpolder-Urk. Binnen dit Samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt die ook van toepassing zijn op het onderwijs op de Cornelis Zeemanschool. 

Profilering Rehoboth scholen

Op dit moment is er binnen schoolvereniging Rehoboth extra ondersteuning mogelijk voor:

 • Kinderen met een visuele beperking (volgens normen WHO) (Cornelis Zeemanschool)
 • Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking (Prinses Beatrixschool)
 • Kinderen met spraak/taalproblemen (Harmpje Visserschool)
 • Kinderen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen doordat zij recent in Nederland wonen (NT2 specialist)

Profilering Cornelis Zeemanschool: Extra ondersteuningsaanbod cluster 1

De Cornelis Zeemanschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een visuele beperking. Naast de aanwezigheid van speciale apparatuur en een onderwijsassistent die brailleschrift beheerst, hebben de leerkrachten ruime ervaring in het werken met kinderen met een visuele beperking. Het team krijgt in de oneven kalenderjaren verdere professionalisering van een zorgaanbieder (Bartimeus, Visio) aangeboden, >95% van het team is geschoold. Daarnaast is in 2015 het interieur, de vloeren en verlichting aangepast aan de ondersteuningsbehoeften van deze doelgroep. Dit houdt onder andere in dat de school binnen Urk en omstreken als uitvalbasis wil fungeren als informatiepunt. Ook wil de school activiteiten organiseren voor mensen met een visuele beperking van verschillende leeftijdscategorieën met betrekking tot allerhande dagelijkse handelingen. 

Voortgangsgesprekken cluster 1

Ten aanzien van de begeleiding van de Cluster 1 leerlingen vinden, al naar gelang de zwaarte van het ondersteuningsarrangement, om de 6 tot 12 weken schoolbezoeken door de Ambulant Begeleider van de zorgaanbieder (Bartimeus, Visio) plaats. Na ieder schoolbezoek is er schooloverleg tussen de leerkracht, de AOB-er en de onderwijsassistent. Daarnaast is er ongeveer 2 á 3x (naar gelang de zwaarte) per jaar een groot overleg over de begeleiding, de voortgang en het onderwijsaanbod. Dit gesprek vindt plaats tussen ouders, AOB-er, leerkracht, onderwijsassistent en Intern begeleider.

Gebouw en schoolplein

De faciliteiten van het gebouw zijn speciaal geschikt gemaakt voor leerlingen met een visus problematiek. Er zijn looproutes zichtbaar, er is sprake van specifiek kleur gebruik in het gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van speciale verlichting, waarbij sprake is van zo min mogelijk schaduw. Het schoolplein is vernieuwd, waarbij rekening is gehouden met leerlingen met een visusproblematiek. 

Team

Er is sprake van 95% scholing op team niveau. Er is teamscholing middels een studiemiddag in het teken van visus profilering. Deze vindt om het jaar plaats. Iedere leerkracht die een leerling met visus problematiek in zijn groep heeft, krijgt 100% scholing op leerling niveau. De Cornelis Zeemanschool heeft ervaring in het samenwerken met Bartimeus en Visio.

Onderwijsassistenten

Er is sprake van 100% scholing van de vaste onderwijsassistenten. De hele week is aanwezigheid van onderwijsassistenten op de werkvloer.

Er zijn ook onderwijsassistenten die avondmobiliteit geven. 

Er is een onderwijsassistent die braille kent en een kind de eerste beginselen kan leren. Wij kunnen hierin echter niet het aanbod bieden zoals de scholen in Haren en Zeist.

Verkenning van de ‘buiten’wereld is een belangrijk doel dat in 1-op-1 setting wordt uitgewerkt door de onderwijsassistenten in overleg met de leerlingen.

Leerling

Op de Cornelis Zeemanschool is er (h)erkenning en lotgenotencontact met elkaar. Ze staan niet op zichzelf maar in de reguliere school met leerlingen die dezelfde vragen en gevoelens kunnen hebben.

Er is een aanbod excursies waarin het beleven op cluster 1 niveau van de ‘buitenwereld’ centraal staat. 

Omgeving

De Cornelis Zeemanschool stelt de bewustwording van visusproblematiek ten doel bij leerlingen en bewoners van Urk en omgeving. Jaarlijkse nemen we deel aan de landelijke witte stokkendag en activiteiten vanuit de cluster 1 profilering delen we in ‘het Urkerland’ en in ‘de Noordoostpolder’.

Expertise wordt ook horizontaal gedeeld binnen Rehoboth, waarbij het doel blijft visus problematiek te centreren.

Middelen 

Er is een ruime hoeveelheid middelen aanwezig en expertise van de specialistische apparatuur zoals een beeldschermloep, verbinding laptop/digibord, eduvip, marvin app, ipad pro, ondersteunende onderwijsmiddelen voor wereld oriënterende vakken.

Deze hoeveelheid materialen is in de loop der jaren verzameld en daar profiteren de leerlingen met visus problematiek van.

Activiteiten door onderwijsassistenten met leerlingen met visus problematiek

 • Aanwezigheid en begeleiding bij (christelijke) feesten
 • Bezoek zandsculpturen festival
 • Museum Urk bezoek
 • Begeleiden bij bezoek bakker
 • Begeleiden bij bezoek supermarkt
 • Begeleiding gym
 • Begeleiden schoolreisje
 • Begeleiden kamp
 • Pre-teaching in uitjes
 • Pre-teaching lessen
 • Topografie op maat, met sensorische verwerking
 • Kennismaking en educatie verkeer(sonderwijs), op straat
 • Pre-teaching verkeersexamen
 • Verkennen route verkeersexamen
 • Begeleiding verkeersexamen
 • Stoklopen in het donker
 • Koken en bakken individuele begeleiding 
 • Techniek individuele begeleiding
 • Voorlezen bij kleuters
 • Voorbereiding voortgezet onderwijs
 • Begeleiden bij toetsen
 • Aanpassen van leermaterialen
 • Begeleiden bij onbekende materialen (bijv. kokosnoot)
 • Begeleiding handvaardigheid
 • Begeleiding bij leesonderwijs
 • Sova oefeningen 
 • Typevaardigheid en computervaardigheden begeleiden
 • Bestellen van toetsen en lesmaterialen
 • Cursussen volgen en leerkrachten mobiliseren
 • Organiseren witte stokken dag
 • Doppenactie blindegeleidehonden 
 • Voorbereiding bij projectweek